16 Aralık 2007 Pazar

2005 TÜRKÇE TESTİ

1. Atla da gel dereyi
Derin oydun yarayı
Uydun düşman sözüne
Serin ettin arayı.
“Uymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?
A) O, gittiği yere kolayca uyar.
B) Onun dediklerine uyup işini bıraktı.
C) Seninle zevklerimiz birbirine uyuyor.
D) Bu söylediklerin ne akla uyar ne mantığa.

2. 1- Kar yağınca alışverişi yarına bıraktı.
2- Öğretmen herkesin yerini değiştirdi, sadece
Birgül’ü bıraktı.
3- Havalar soğuyunca öğlenleri yürüyüş yapmayı bıraktı.
4- Zeynep, evden çıkarken odasını olduğu gibi bıraktı.
“Bırakmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 - 2 B) 1 - 3 C) 2 - 4 D) 3 - 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pencere”
sözcüğü soyut bir anlam taşır?
A) Yazar, sanat dünyasına yeni bir pencere açtı.
B) Hızla giden trenin penceresinden dışarıya
bakıyordu.
C) Dışarıdan gelen sesler herkesi pencereye koşturdu.
D) Günümüzdeki yeni sistem pencereler daha kullanışlı.

4. “İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Çocukları için saçını süpürge etti.
B) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
C) Gönül yâr için ağlar; fakat yâr anlamaz.
D) Tiyatroya, senin için de bir bilet aldık.

5. 1- Orhan, takımımızın koyu bir taraftarıdır.
2- Bebeklere koyu süt içirilmemesi gerekir.
3- Mahallenin gençleriyle koyu bir sohbet ettik.
4- Ressamın tablosunda koyu yeşil renk hâkimdi.
“Koyu” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) 1 - 2 B) 2 - 4 C) 1 - 3 D) 3 - 4

6. “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …” cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır?
A) yasalara karşı gelemezdik.
B) aynaya bakmaktan korkardık.
C) adalet kendiliğinden gerçekleşirdi.
D) sokaklar bomboş kalırdı.

7. “Ne kadar süre çalıştığımız değil; ne öğrendiğimiz, ne ürettiğimiz, ne kadar ürettiğimiz önemlidir.”
Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Başarının en önemli göstergesi verimliliktir.
B) Üretimde sayı da kalite kadar önemlidir.
C) Bir işte esas olan kazanımlardır.
D) Başarı çok çalışmakla elde edilir.

8. Ahmet’in bugün eve geleceğini zannetmiyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam yönünden bu cümleyle aynıdır?
A) Ahmet, sanırım bugün eve gelmez.
B) Ahmet, bugün eve belki de gelemez.
C) Ahmet’in bugün eve gelmeyeceğini biliyorum.
D) Ahmet eve bugün değil, yarın gelebilir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) O, yurdunu hatta evini terk etti.
B) Hayatta bütün zorluklara göğüs geçirdim.
C) Ali, ailede herkesin güvenini kazanmıştı.
D) Konukseverlik Türklere özel bir davranıştır.

10. “Haklı bir gerekçesi olsa da, insan, yüreğini aklından ayırmamalıdır.” cümlesindeki düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi desteklemez?
A) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
B) Kimsenin ahı kimsede kalmaz.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
D) D) Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır?
A) Sıkıntılar, insanı gelişmeye ulaştıran çarelerdir.
B) Yürüdüğünüz yolda engel yoksa, o yol, sizi hiçbir yere götürmez.
C) Beklenmedik bazı olaylar insanı her şeyden çok üzer.
D) Karanlıkta olduğunu sezemeyen ışığa yönelemez.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusu değ ildir?
A) Yazarın ilk öykü kitabı “Ceviz Oynamaya Geldim Odana”dır.
B) Gerekli kaynakları olsaydı sınavı kazanırdı.
C) Şairin insanı etkileyici, akıcı bir anlatımıvardı.
D) Bugünkü davranışlarını ona pek yakıştıramadım.

13. Anne, zannetme ki günler geçti de,
Değişti evvelki hissim git gide!
Bir hırçın çocuğum değişmez huyum,
Seneler geçse de ben yine buyum!
Senden umuyorum teselli yine! (O.S.Orhon)

Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İçinde bulunduğu durumdan huzursuz olduğu
B) Avunma ihtiyacı duyduğu
C) Yedisinde ne ise yetmişinde de o olacağı
D) Yalnız yaşamayı istediği

14. Bu benim ana dilim, bir denizdir; derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, sınırsız gücü, güzellikleriy-le … Dibinde gün görmemiş inciler yatar; üstünde binbir rengin çalkantısı var.
Parçada ana dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Akıcılığı B) Zenginliği
C) Özgünlüğü D) Duruluğu

15. “Sağlık”, insanın en büyük zenginliğidir. Sağlığı “1” ile; sahip olunan para, statü, şöhret gibi değerlerin her birini de “0” ile gösterirsek, her insan için ayrı sayılar ortaya çıkar. Ancak “1” rakamını ortadan kaldırırsak elimizde yalnızca sıfırlar kalır.
Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı lamaz?

A) Sağlığın değerini, onu kaybedince anlarız.
B) Sağlık, insan yaşamını anlamlı kılar.
C) Sağlıklı oldukça birçok değere sahip oluruz.
D) Sağlık, bütün değerlerin üstünde tutulmalıdır.

16. “Bugünün içinde kararıp kalmak istemiyorsak, yeniden başlamanın müziğine kulak vermeliyiz her sabah. Yarını, doğacak günün ilk ışıklarını hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı unuttuk mu, yaşamın anlamsızlığı gelir kuşatır her yanımızı. Oysa umutlar, günün ışıklarını bekleyen salkımlar gibi bekliyor bizi.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çevresine olumlu mesajlar verdiği
B) Gerçekleştirmek istediği tasarıları olduğu
C) Yeni durumlara uymakta güçlük çektiği
D) Yaşama sevinciyle dolu olduğu

17. (1) Kitapların uzaklaştığı, yabancı saatler vardır. (2) En iyilerini, en sevdiklerinizi açın, sarmazlar sizi. (3) Düşlerimiz, düşüncelerimiz bizim buyruğumuza uyar mı sanırsınız? (4) Anlattıklarına kendinizi bir türlü kaptıramazsınız. (5) İçlerinde gizlenen sesi duymaz, o kara yazılardan ürperirsiniz.
Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

18. Övmek, çocukta bir ışık yakmaktır. Azarlamak ise yanan ya da yanabilecek durumda olan bu ışığı söndürmek, onun duygu, düşünce evrenini karanlığa boğmaktır. Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan büyütmeyi başarabilen anne- babalar gerçekten büyük, saygıdeğer eğiticilerdir.
Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Çocuğun geleceğinin doğru eğitimle şekillenebileceği
B) Eğitimde, ödülün cezadan daha etkili olduğu
C) Çocuğun özgür düşünmesinin sağlanması gerektiği
D) Çocuğun her şeyi ilk olarak ailesinden öğreneceği

19. Sıkılmıştım. Hiçbir amacım kalmamıştı. Zaten yaratıcı bir yazar kendini tekrarlamaz. Kendini tekrarlarsa o zaman hiçbir şey yaratamaz. Ayrıca, yazarlık insanı yalnızlığa itiyor. Fedakârlık istiyor. Sanılanın aksine ben yalnızlığı değil, insanlarla kaynaşmayı seviyorum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?
A) Yazılarınızda tekrara mı düştünüz?
B) Yazarlığa neden son verdiniz?
C) Yazarlık sizi yalnızlığa mı itti?
D) Yaratıcı yazılar yazmak sizi zorladı mı?

20. Eğitim gelişmeyi amaçlar, bunun için de bilim- sel metotlardan faydalanır. Ancak kullandığı
metotlar ne kadar akılcı, ne kadar başarılı olursa olsun insana değer vermeyen ve özünde bu kaygıyı taşımayan hiçbir eğitim sistemi amacına ulaşamaz.
Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıda- kilerden hangisidir?
A) Eğitim, bilimsel metotlardan yararlanmalıdır.
B) Eğitimin amacı daha iyiye ulaşmaktır.
C) İnsana saygı eğitimin temel ilkesi olmalıdır.
D) İnsanlık, günümüzdeki düzeyine eğitimle ulaşmıştır.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-mış, -miş” in işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Mehmetçik, tarihe geçmiş şanlı zaferlerle.
B) Doktor, haşlanmış et yemesini önerdi.
C) Eline geçen parayla birikmiş borçlarını ödedi.
D) Kitaba olan ilgi, gelişmiş toplumlarda daha fazla.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük birden çok varlığı karşılamaktadır?
A) İki kardeşin babalarından kalan bir dükkânları vardı.
B) Haberi duyunca dünyalar benim oldu.
C) Bu tür yapılar çok daha sağlam oluyor.
D) Beş yaşlarında sevimli bir çocuktu.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-dan, -den” yerine tamlama eki getirilemez?
A) Orhan, karşıdaki evlerden birinde oturuyor.
B) Mahallenin yetişkinlerinden bazıları yardıma geldi.
C) Bu elbiselerden hangisi sana olur?
D) Gelenler, bizim çocuklardan başkası değildi.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
A) Bu işi bildiğini varsayıyorum.
B) Söyledikleri karşısında donakaldık.
C) Kitabı bir çırpıda okuyuverdi.
D) Verilen soruları kendisi çözebilir.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan ve eylemden etkilenen aynı varlıktır?
A) Karpuz, keskin bir bıçakla beşe bölündü.
B) Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
C) Toplanan meyveler tertemiz yıkandı.
D) Bu sözler üzerine birden öne atıldı.

Hiç yorum yok: